KMA-policy

Kvalité

Grundbulten för vår verksamhet, och den anda vi eftersträvar ska genomsyra vårt arbete och anställda, summeras med ordet yrkesstolthet. Genom att värdera stolthet över det vi utför säkrar vi en konstruktiv grund för allt vi tar oss an.

För att förverkliga vår vision arbetar vi aktivt med att låta våra medarbetare utvecklas för att bredda sin kompetens.

Vi ser även till att följa gällande byggnationsregler och branschregler samt hålla oss uppdaterade om dessa.

Genom regelbundna utvärderingar av vår verksamhet säkerställer vi ett levande kvalitetsarbete.

Miljö

Genom val av material, avfallshantering, välplanerad logistik med mindre antal leveranser kan vi aktivt arbeta för att minimera miljöpåverkan.

Arbetsmiljö

För att främja en god arbetsmiljö ska arbetet upplevas stimulerande och utvecklande där den egna individen kan växa i sin roll.

Aktuell arbetsmiljölagstiftning ska följas och införlivas i den dagliga verksamheten.

Genom hjälpmedel och materialval kan, och ska, ohälsosam arbetsmiljö motverkas.

Genom ett aktivt säkerhetsarbete och med riskanalyser ska byggolyckor motverkas.

Regelbundna utvecklingssamtal ska genomföras med våra anställda.